Elektrokardiyogram Transtorasik ekokardiyografi Ekzersiz (Eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi
Mammografi (Kadınlara Özel) Akciğer grafisi P.A. (Tek yön) Kemik dansitometresi, tüm vucut (Kadınlara Özel)
Meme US (Kadınlara Özel) Tiroid US Abdomen US, tüm
Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri) Check-Up Muayenesi
Alanin aminotransferaz (ALT) Alkalen fosfataz Aspartat aminotransferaz (AST)
Demir Demir bağlama kapasitesi Dışkıda insan hemoglobini (Monoklonal)
Ferritin Folat Gamma glutamil transferaz (GGT)
Glike hemoglobin (Hb A1c) Glukoz HDL kolesterol
İdrar analizi (Strip ile) İnsülin 25-Hidroksi vitamin D
Kalsiyum Karsinoembriyonik antijen (CEA) Kolesterol
Kreatinin LDL kolesterol (Direkt) Sedimantasyon
Serbest T4 Tam Kan Sayımı (Hemogram) Trigliserid
TSH Üre Ürik asit
Vitamin B12 ANTİ HCV (ELISA) Sıvı bazlı sitoloji (Kadınlara Özel)
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)